Поиск товара или фирмы
товарафирмы
Личный кабинет
логин 
пароль 
главнаястатьистрой-неотложкаюр. консультацияобъявленияо проектеконтакты

Новые поступления в фотогалерею STROY.UA

В фотогалерею

   
 
Очищення, антикорозійний захист, фарбування поверхонь

Ремонт квартир

монтаж бойлера косвенного нагрева

монтаж узла водоподготовки

монтаж напольного смесителя ванной
   

ПОИСК ПО ПОРТАЛУ
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ  

РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА
Новые заказы/тендеры
на STROY.UA
Проектирование и дизайн
Украина | Киев | 06.07.2018
Тендер закрыт

Кладка перегородки шлакоблоком
Украина | Киев | 17.05.2018
Тендер закрыт

Кирпичная кладка
Украина | Киев | 26.04.2018
Тендер закрыт

Зробити другий поверх у квартирі
Украина | Киев | 21.04.2018
Тендер закрыт

Ремонтно отделочные работы
Украина | Киев | 16.04.2018
Тендер закрыт

РЕКЛАМА
Металлические разборные стеллажи. Складские и торговые стеллажи. Перфорированные выставочные стеллажи. Различная грузоподъемность и комплектация.
Юр. консультация  

На вопросы отвечают:


Международная адвокатская компания «Жариков и Синиченко»
Юридическая консультация


Вопрос:
Какой договор заключается между фирмами при бартерной сделке или обмене товарами?
Какой договор...

Господарський Кодекс України та Цивільний Кодекс України ототожнює поняття "міни" та "бартеру".

Згідно ст.715 Циівльного Кодексу, та ст.293 Господарськоко Кодексу України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар.

Законодавством можуть бути встановлені також інші особливості здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, пов'язаних з придбанням і використанням окремих видів майна, а також здійснення таких операцій в окремих галузях господарювання.

У випадку здійснення між сторонами бартерної операції або обміні товарами укладається один з нижченаведених Договорів встановленого зразка :

ПРИМЕР ТИПОВОГО ДОГОВОРА № 1

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ БАРТЕРНОЇ ОПЕРАЦІЇ

м. ______________ "___"_______________ ____ р.

Перша сторона _____________________________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________, з одного боку,
і Друга сторона _____________________________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________,
що діє на підставі ____________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є зустрічна поставка товарів рівної договірної вартості (обмін), що здійснюється без платежу грошима на компенсаційній основі.
1.2. Беручи участь у даному Договорі, Сторони наділені правами та обов'язками продавця і покупця відповідно до законодавства України.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРШОЇ СТОРОНИ
Перша сторона зобов'язується поставити Другій стороні такий товар:
2.1. Найменування товару:
2.2. Виготовлювач товару:
2.3. Місцезнаходження товару:
2.4. Документи, що подаються на товар: товаротранспортна накладна.
2.5. Одиниця виміру кількості товару: (кілограми, інше).
2.6. Загальна кількість товару:
2.7. Асортимент:
2.8. Якість:
2.9. Підтвердження якості: сертифікат відповідності.
2.10. Гарантійний строк: ____ з моменту виготовлення.
2.11. Термін поставки: 2 місяці з моменту укладення договору з правом дострокової поставки.
2.12. Ціна за одиницю товару: ____ грн. за 1 кг, що в еквіваленті дорівнює _____ доларів США.
2.13. Загальна сума:
2.14. Умови поставки:
2.15. Пункт поставки:
2.16. Тара пакування:
2.17. Маркування:
2.18. Пункт відвантаження:
2.19. Строки відвантаження:
2.20. Вид транспорту: автотранспорт.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ДРУГОЇ СТОРОНИ
Друга сторона зобов'язується поставити Першій стороні такий товар:
3.1. Найменування товару:
3.2. Місцезнаходження товару:
3.3. Виготовлювач товару:
3.4. Документи, що подаються на товар: товаротранспортна накладна.
3.5. Одиниця виміру товару:
3.6. Загальна кількість товару:
3.7. Асортимент:
3.8. Якість:
3.9. Підтвердження якості: сертифікат відповідності.
3.10. Гарантійний строк: ____ з моменту виготовлення.
3.11. Термін поставки: 2 місяці з моменту укладення договору з правом дострокової поставки.
3.12. Ціна за одиницю товару:

4. УМОВИ ЩОДО ЦІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
4.1. Умови про ціну за цим Договором визначені для збалансованості взаємних поставок, а також контролю за виконанням зобов'язання.
4.2. Оцінка товару не підлягає зміні.
4.3. Вартість товару включає в себе вартість тари, пакування і маркування.

5. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Документи на товар передаються Сторонами в пункті поставок одночасно з передачею товару.
5.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі товару.
5.3. Товар має бути затарений і упакований Сторонами таким чином, щоб виключити псування та знищення його на період поставки до приймання товару відповідною Стороною.
5.4. Одна Сторона зобов'язана повідомити другу Сторону про відвантаження у строк ______ з моменту відвантаження шляхом факсимільного зв'язку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "___"____________ р.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.2. Сторони за даним Договором несуть таку відповідальність:
за недопоставку або прострочення виконання зобов'язання сплачується штрафна неустойка в розмірі _____ % від суми Договору.
7.3. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії цього Договору винна Сторона сплачує штраф у розмірі ___ % від суми Договору.
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
8.1. Друга Сторона відкриває імпортний депозит на весь період здійснення бартерної операції у розмірі _______ % загальної вартості товару.
9. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
9.1. Всі спори між Сторонами розв'язуються відповідно до законодавства України в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (м. Київ).
9.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором мають бути розглянуті Сторонами протягом 30 днів з моменту отримання претензії.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
10.1. Перша Сторона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10.2. Друга Сторона:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Перша Сторона Друга Сторона
__________________________________
(підпис)(підпис)
М. П.М. П.

 
 

ПРИМЕР ТИПОВОГО ДОГОВОРА № 2

ДОГОВІР ТОВАРООБМІННИЙ (БАРТЕРНИЙ)

м. ________________________"___" ________________ 200__ р.

_______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________________________,
з одного боку,
та
_______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Товарообмінний (бартерний) договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, у межах яких Сторони взаємно обмінюються товарами без грошової оплати на збалансованій за їх вартістю основі.
1.2. ___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
поставляє (передає у власність) своєму контрагентові за цим Договором товари, вказані в додатку N 1 до цього Договору, у строки, вказані у названому Додатку N 1 до цього Договору.
1.3. ___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
поставляє (передає у власність) своєму контрагентові за цим Договором товари, вказані в додатку N 2 до цього Договору, у строки, вказані у названому Додатку N 2 до цього Договору.

2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТОВАРУ
2.1. В додатку N 3 до цього Договору на основі цін, встановлених із урахуванням кон'юнктури ціноутворення на аналогічний товар на ринку _________ визначені:
загальна вартість товарів, що передаються кожною зі Сторін за цим Договором (для обліку збалансованих поставок);
оцінка кожного товару окремо (для обліку виконання зобов'язань Сторонами і можливого врегулювання відносин у випадках, коли не відбувається виконання Сторонами своїх зобов'язань в натурі).

3. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
3.1. Товар повинен відвантажуватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, що поставляється, і забезпечуватиме при належному поводженні з вантажем схоронність такого товару при тривалому транспортуванні, з урахуванням можливого його перевезення морським шляхом, змішаним транспортом, а також при наявності декількох перевантажень в дорозі.
3.2. В кожне вантажне місце повинен бути вкладений докладний пакувальний лист ________________________________ і ____________________________________ мовами, в якому вказуються: перелік упакованих предметів, кількість, номер місця, вага брутто і нетто, назви Сторін цього Договору і номер цього Договору.
3.3. На кожне вантажне місце ________________________і _______________________________ мовами повинна бути нанесена фарбою, що не змивається, маркування, вказане в додатках N 1 і N 2 до Договору.

4. ТЕХНІЧНА ТА ТОВАРОСУПРОВОДЖУВАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
4.1. Сторона, що поставляє товар, направляє технічну і товаросупроводжувальну документацію, вказану в додатку N 4 до Договору, а також рахунок в ___ екземплярах для ведення оперативного обліку Сторонами перебігу виконання зобов'язань.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ
5.1. Сторона, що поставляє товар, зобов'язана протягом _____________ днів повідомити Стороні, що одержує товар, про проведене відвантаження товару.
5.2. В повідомленні вказуються:
дата відвантаження;
номер вагону, автомашини, рейсу літака, назва судна;
номер договору;
назва і кількість відвантаженого товару.
6. ПРОСТРОЧЕННЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1. У випадку прострочення поставки партії товару відносно встановлених в додатках N 1 і N 2 до цього Договору строків, Сторона, що одержує товар, має право затримати відправлення своєї партії, але не більше, ніж на кількість днів прострочення, допущеної іншою Стороною, а також нарахувати Стороні, що поставляє товар, штраф з першого дня прострочення партії в розмірі ______________________________________________________________________________________.
(вказати розмір і в якій валюті)
6.2. Загальна сума штрафу за прострочення поставки партії товару не може перевищувати _______________________________________________________________________.
(вказати розмір і в якій валюті)

7. ДЕФЕКТИ В ТОВАРІ
7.1. Сторона, що поставляє товар, в якому виявлені дефекти, зобов'язана за свій рахунок одразу ж замінити дефектний товар або дефектну частину товару.

8. НЕДОЛІК ТОВАРУ
8.1. При виявленні Стороною, що одержує товар, недоліку товару, за який відповідальність несе Сторона, яка поставляє товар, остання, за вимогою Сторони - одержувача, зобов'язана допоставити недораховану кількість товару.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. ПРЕТЕНЗІЇ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. При пред'явленні претензій по кількості і якості поставленого товару Сторона, що поставляє, в обов'язковому порядку додає до заяви про претензію наступні документи, що її обгрунтовують:
- транспортний документ;
- рекламаційний акт, складений за участю представника Сторони, що одержує товар;
- пакувальні листи (при внутрішньотарних недоліках).
10.2. Для розгляду претензій, пред'явлених Сторонами одна іншій, і для направлення на них відповіді по суті встановлюється ________________ денний строк з дати їх одержання.
10.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
11.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
12.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
12.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
12.6. Цей Договір складений українською мовою, на ____ сторінках у ____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Підписи:Підписи:
____________________________________________
М. П.М. П.

СтройБизнес-Информ – новости строительного рынка

Бизнес-портал www.StroyBiznes.com

Юридическая консультация «Фидес» (г. Днепропетровск)


Новые поступления в фотогалерею STROY.UA

В фотогалерею

   
 
монтаж котельного оборудования

смеситель скрытого монтажа

Монтаж инсталяции для консольного унитаза

Обшивка камина гкл,отделка песчаником

Укладка линолеума
   


Прайс-листы, представленные на портале СтройБизнес:

ЧП «ВЕЛПРО» • ООО «Вояджер» • ООО «ДБК-Днепр» • ООО «ДнепрПромРезерв» • ООО «Днепрогранитсервис» • ЗАО «ДЕКО» • ООО ТПХ «Днепровские заводы» • ЧСПТО «Инструмент-Центр» • ООО «Интэл-Союз» • ООО фирма «Ирита» • ЧП «КАНЕД.Строй» • ОАО «Омфал» • ООО «Конкорт» • ООО «ТД Марафон» • ООО ПКФ «Метиз» • ООО «Метиз-Универсал» • ТПК «НОВА» • ООО «Новобуд-Днепр» • ЧП «Пиар-Провайдер» • ПКДП «Приборсервис» • ЧП Рябков • ЧП Свидовский • ООО «Септима» • ООО «Снайпер» • ООО «Строитель» • ООО «Сантана Юэй групп» • СК «Строительство и ремонт» • ТОВ «ТБК-1» • ООО «ТЕХН-ЛТД» • Ассоциация «ТИНК» • ООО «Терморид» • ООО «ТРЕЙД-АС» • Компания «СтройМаркет» • ЗАО «Юникон ЛТД» • ПСК «ФАРАХ» •

Как разместить прайс на портале СтройБизнес 

главнаястатьистрой-неотложкаюр. консультацияобъявленияо проектеконтакты
© 2006-2016 PR-provider all right reserved     E-mail: portal@stroybiznes.com     тел/факс: 8 0562 33-55-33 (многоканальный)

Яндекс.Метрика     bigmir)net TOP 100